CFS-SOLVO®, както и базовия продукт – полиалуминиев хлорид, се получава при разтваряне на метален алуминий в солна киселина в условия на вътрешна електролиза.
Вътрешната електролиза, като метод за промишлено производство на алуминиев оксихлорид бе разработена и патентована от нас през 1976 год.
Производството на базовия продукт- алуминиев оксихлорид (ОАХ: ОН 0269988-78) бе организирано на различни места по наши изобретения:

CFSBr

 

Първата инсталация за редовно производство на ОАХ по метода с капацитет 5000 t/г. бе построена през 1979 г. в СХК „Свилоза“, гр. Свищов. През 1990 г. влезе в действие инсталация за производство на 2500 t/г. ОАХ в гр. Бургас — Технологичен център по екология и природни ресурси.

Изучаването на химизма на хидратационни и хидролизни процеси в разтвори на силни електролити и в частност полимеризацията в алуминий съдържащи разтвори доведе до разработването на серия от особено високоефективни реагенти на база модифициране на ОАХ.

През 1994 г. бе конструирана и изработена модулна инсталация за производство на CFS-SOLVO® по собствена технология.

Инсталираните на площадка в Сливен пет производствени модула осигуряват годишно производство от 7000 тона. Няма технически ограничения за броя на модулите, респ. в кратък срок обема на производството може да се увеличи съобразно потреблението на продукта.

Търговският продукт отговаря на изискванията на:

– БДС EN 17034:2018 Химични продукти, използвани при пречистване на води за питейни нужди;

– ICS 71.100.80 БДС EN 17034 Chemicals used for treatment of water intended for human consumption-Polyaluminium chloride hydroxide and Polyaluminium chloride hydroxide sulfate.

ТС 2006-95

REACH референтен номер: 01-2119972943-24-0000

ЛИСТ С ДАННИ ЗА БЕЗОПАСНОСТ (MSDS)

Конвенционалният продукт CFS10Al е воден разтвор, съдържащ 9.5±3% Al  и основност 70±5%).