hex23В солно кисела среда металният алуминий е термодинамично неустойчив – преминава във воден разтвор. Поради значителната енергия на хидратация на Al3+ йоните във воден разтвор той е под формата на хексааквоалуминиеви йони: Al(H2O)63+. В резултат на поликондензация се образуват различни полиядрени аквахидроксоалуминиеви комплексни йони.

Взаимодействието между алуминий, хлороводород и вода протича по много сложен и дискусионен механизъм, но условно може да се отбележат два етапа:

– окисление на металния алуминий:

2Al+6HCl = 2AlCl3 + 3H2 (1)

– хидролизна поликондензация на хидратираните Al3+ йони:

x[Al(H2O)6]3+ = [Alx(OH)y(H2O)2(3x-y)](3x-y)+ +yH3O+ (2)

За допълнителна информация виж посочените по-долу публикации и в частност статия №9:

БЪЛГАРСКА AKAДЕМИЯ HA HAУKИTE • BULGARIAN ACADEMY OF SCIENCE И3BECTИЯ ПО XИMИЯ
COMMUNICATIONS OF THE DEPARTMENT OF CHEMISTRY
tom 16, KHИГА 4 (Volume 16, number 4), 1983
ЕНЕРГЕТИЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА НА КОНДЕНЗАЦИЯТА
НА АЛУМИНИЕВИ КАТИОНИ ВЪВ ВОДНИ РАЗТВОРИ
Хр. Добрев
Централна лаборатория по физико-химическа механика при БАН, София 1040

Постъпила на 29. 03. 1983
(Р е з ю м е)

По данни за равновесието при дисоциацията на аквохидроксоалуминиевите катиони и активиращата енергия на електропроводността и вискозитета в системи от вида: А2O3—НА—Н2O (където НА — минерална киселина) е построена диаграма на енергетичното ниво на системата. Движещата сила на процесите на кондензация на алуминиево-кислородните октаедри е изразена чрез термодинамичните потенциали, отнесени към мол вода, отделена при кондензацията. С малката стойност на движещата сила и наличието на активираща енергия на прехода от един продукт в друг се обяснява едновременното съществуване на различни поликондензационни продукти във водните разтвори на основните алуминиеви соли и различията в литературните данни по изучаването им, както и някои особености на разглежданите системи.


ПУБЛИКАЦИИ:

 

 1. Баларев Хр., Д. Трендафелов, Хр. Добрев, Др. Спасов, Изследванекристализационните процеси в двойни и многокомпонентни водно-солевисистеми с основен компонент алуминиев сулфат, 1. Върху кристализацията на Al2(SO4)3.aq в двойната система Al2(SO4)3– H2O и технологичното оформяне на процеса, Год. На ВХТИ- Бургас, т. 9, 1972
 2. Баларев Хр., Др. Спасов, Д. Трендафелов, Хр. Добрев, Изследванекристализационните процеси в двойни и многокомпонентни водно-солевисистеми с основен компонент алуминиев сулфат, 2. Върху получаването на чист от желязо алуминиев сулфат, Год. На ВХТИ- Бургас, т. 10, 1973
 3. Матов Б., Ив. Златева, Хр. Добрев, Д. Трендафелов, Основен алуминиев хлорид (ОАХ15)- нов български коагулант за питейни води, сп. Хидротехника и мелиорации, кн. 2, 1980
 4. Трендафелов Д., Хр. Добрев, П. Добрева, Оптимизация на процеса на утаяване на основни алуминиеви карбонати, Известия по химия на БАН, т. 14, кн. 1, 1980
 5. Добрев Хр., Д. Трендафелов, Структурни изследвания на основен алуминиев карбонат, Изв. По химия на БАН, т. 14 кн. 1, 1980
 6. Dobrev Chr., D. Trendafelov, P. Dobreva, Basische Aluminiumsalze- kondensirtePhasen veranderlicher Zusamensetzung, Freib. Forsch. H.A. 653, 1981
 7. Dobrev Chr., P. Dobreva, Viscositet und struktur von basichenAluminiumchlorid-Losungen, Rheol. Acta, 22, 237-242, 1983
 8. Добрев Хр., П. Добрева, Стъклообразуване и кондензация в систематаAl2O3– SO3– H2O, Изв. по химия на БАН, т. 16, кн. 3, 1983
 9. Dobrev Chr., Energetische Characteristik der Kondensation von Aluminiumkationen in vabrigen Losungen, Comm.dep.Chem, BAS, 16, vol 4, 1983
 10. Dobrev Chr., M. Ivanov, Heterogene Wechselwirkung Zwischen Amoniak und Festen Sorbens auf Zinksulfatbasis, Comm.dep.Chem, BAS, 17, vol 2, 1984
 11. Добрев Хр., П. Добрева, Г. Бърдарска, Производство на високоефективни реагенти-приоритетно направление на водопречистването, сп. Водно дело,кн. 1, 1994
 12. Бърдарска Г., Хр. Добрев, Екологично съобразено строителство на пречиствателни станции за питейна вода, сп. Автоматика и информатика, кн. 5-6, 1994
 13.  Bardarska G., Hr. Dobrev, Drought Period 1994 -1995 in Sofia – Water Supply Catastrophe, International Conference on Water Resources Management in the 21st Century with Particular Reference to Europe, Budapest Hungary, 2000
 14. Добрев Хр., Г. Бърдарска, Пречистване на питейни води на София и Истанбул с коагулант- флокулант- сорбент CFS-SOLVOÒ , сп. Водно дело,кн. 3, 1996
 15. Бърдарска Г., Хр. Добрев, М. Башева, Възможности за подобряване системата на водоподаване и пречистване на водите за питейно водоснабдяване на София, сп. Техническа мисъл, кн.3, 1997
 16. Dobrev, H., G. Bardarska, G. Akcin, Drinking Water Treatment by Bulgarian products in Bulgaria and Turkey, Second International Black Sea Conference , Varna, 1998
 17. Bardarska G., H. Dobrev, Water demand and pricing in Bulgaria, Pricing Water- Economist, Environment and Society, Sintra, Portugal, 6-7 September 1999
 18. Добрев Хр., Г. Бърдарска, Питейна вода без остатъчен алуминий, Водно дело, кн.1-2, 2000
 19. Добрев Хр., Г. Бърдарска, Опростени схеми за пречистване с подходящи реагенти, Партньорство за интегрирано управление на водните ресурси в Централна и Източна Европа, стр.43, Global Water Partnership, Solvo ltd,Sofia, 2000
 20. Добрев Хр., Г. Бърдарска, Питейна вода без арсен, Водно дело, кн.1-2, 2001
 21. Bardarska G., H. Dobrev, Impact of Water Management on Water Saving in CEE Region, Watersave Meeting, Sheffield, December 4, 2001
 22. Бърдарска Г., Хр. Добрев, Отстраняване на арсен от водите на язовир Огоста, Екология 21, 2002
 23. Бърдарска Г., Хр. Добрев, Влияние на засушаването спрямо качеството на повърхностните води, Засушаването в България: съвременен аналог на климатични промени, БАН, София, 2003
 24. Dobrev, H., Effective Chemical Treatment at Borovitsa Drinking Water Treatment Plant, Solvo ltd, 2004
 25. Bardarska G., H. Dobrev,The Impact of Drought on Surface Water Quality, Drought in Bulgaria : a contemporary analog for climate change, Ashgate Publishing Limited, 2004
 26. Хр. Добрев, Бърдарска Г., Пречистване на води с CFS-SOLVO, НИМ- София, 10.03.2006
 27. Бърдарска Г., Хр. Добрев Сравнителни данни за филтрационните пълнежи от перлит и зеолит на питейна станция Боровица, Вода за хората, 4, София, 2004
 28. Добрев Хр., Характеристика на суровата вода, постъпваща в ПСПВ „Боровица“ и възможности за коагулационна обработка, СОЛВО ООД, София,2006
 29. Добрев Хр., Паунов И., Бърдарска Г., Прилагане на нормативите за качество на питейната вода в България, Водно дело, кн.5-6, 2007, София
 30. Bardarska G., H. Dobrev, Challenges for Drinking Water Quality in Bulgaria,Sofia, 2008
 31. Добрев Хр., Бърдарска Г., Остатъчен алуминий в питейна вода – здравен риск и алтернативи, София, 2008
 32. Бърдарска Г.,Раев И.,Замърсяване с арсен на питейните води в с. Поибрене, София, 2009
 33. H. Dobrev, Bardarska G., Technological effective and low cost micro-floccules method for drinking water treatment improvement, 5th World Water Forum in Istanbul 2009
 34. Шкавро З., Кочкодан В., Бардарска Г., Добрев Х., Гончарук В., Очисткаводы поверхностных источников водоснабжения реагентно-баромембранним методом, Киев, 2009
 35. Добрев Хр., Станев Ст., Цветанов Р.,. Зеленков Пл., Бърдарска Г., Изследвания на ПСПВ Бистрица за избор на по-ефективен реагент за пречистване, Водно дело, кн. ½, 2013, София
 36. Институт за икономически изследвания-БАН, 21 май 2012
 37. Добрев Хр., Сравнителни данни за суровата вода, постъпваща в пречиствателните станции Бистрица и Панчарево
 38. Добрев Хр., Бърдарска Г., Заплаха от заболяването Криптоспоридиоза по воден път, Водно дело, кн. 3-4, 2017
 39. Добрев Хр., Клостридиум перфингенс, София, 2017
 40. Dobrev H., Water soluble aluminum salts, Solvo ltd
 41. Dobrev H., Hydrolysis of soluble aluminum salts, Solvo ltd
 42. Добрев Хр., Вода за пиене-оценка на здравния риск, Солво ООД
 43. Добрев Хр, Кр. Дачев, Г. Бърдарска Качество на питейната вода на гр. София, СОЛВО ООД,  ДЕВОДИ ООД, Сдружение „Глобално партньорство по водите-България“
 44. Добрев Хр., Резултати от промишлено третиране на питейна вода на ПСПВ Бистрица,  СОЛВО ООД
 45. Добрев Хр., За работата на ПСПВ Бистрица 2014 – 2019, СОЛВО ООД
 46. Добрев Хр., Интервю пред сайта www.fakti.bg, СОЛВО ООД
 47. Дачев Кр., Л. Андреев, Хр. Добрев, Пречистване на Дунавска вода за подаване към обратна осмоза,    Научно-техническа конференция за Деня на р. Дунав, София, 2019
 48. Добрев Хр., Кр. Дачев, Качество на питейната вода на гр. София, Водно дело, 5/6 2019
 49. Бърдарска Г., Добрев Хр. Избор на реагенти за пречистване на вода, предназначена за консумация от човека, Водно дело 1/2 2020
 50. Бърдарска Г., Е. Бурназки, Етапи при избора на технология за пречистване на природни води за питейно-битови нужди, Национален семинар „Пречистване на питейни води“, Старосел, 24.09.2020
 51. Бърдарска Г., А. Динева, Пл. Петков, Инвестиции за реконструкция и модернизация на ПСПВ Панчарево и ПСПВ Бистрица– за и против, Водно дело, 3-4, 2020
 52.  Dobrev H., P. Petkov, CFS- water treatment reagent, Sofia, 2020