CFS-SOLVO® - реагент за пречистване на вода

Предимства

Универсално средство за коагулация, флокулация и сорбция на широка гама разтворени и суспендирани вещества.

Не променя рН на пречистваната вода, отстранява причините за формиране на трихалометани, премахва токсични елементи.

Доказано решение

Отстраняване на:

– колоидно дисперсни частици, планктон и хумусни съединения;
– нефтородукти;
– други органични и неорганични вещества;
– йонно разтворени токсични елементи като олово, мед, цинк, никел, кадмий, манган, желязо, хром, живак, арсен, др.

Приложимост

CFS не изисква никакви допълнителни инвестиции или модификации на съществуващите съоражения. CFS спомага за по-добра утилизация и икономическа оптимизация. Намалява експлоатационните разходи.

Там се прилага